ბიოლოგია_პროგრამა 2010-2011 (ქართული და ფრანგული სექტორი)

ბიოლოგია. მე–7 კლასი (ქართული სექტორი)

საგნის მასწავლებელი : ხათუნა გოგალაძე

 

ძირითადი სახელმძღვანელო :  1. ნ. ვეკუა, რ.გაფრინდაშვილი

                                                              ბიოლოგია

                                                              VII კლასი

                                                              გამომცემლობა „ინტელექტი“

 

                                                           2.  ნ. ვეკუა, რ.გაფრინდაშვილი

                                                                ბიოლოგიის სამუშაო რვეული

                                                                VII კლასი

                                                                გამომცემლობა „ინტელექტი“

 

სასწავლო კურსის მიზანი:     სასწავლო კურსის მიზანია აზიაროს მოსწავლე ბიოლოგიის საფუძვლებს, განუვითაროს კვლევის უნარ-ჩვევები, რაც მას საშუალებას მისცემს შეიცნოს და გაითავისოს სამყარო, იგრძნოს პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის, საზოგადოებისა და გარემოს მიმართ. გაუჩნდეს ინტერესი გარემომცველი სამყაროს კვლევის, სიახლეთა აღმოჩენისა და შემეცნების მიმართ. გაცნობიერებული ჰქონდეს სამყაროში მიმდინარე სასიცოცხლო პროცესების ერთობლიობა.

 

სასწავლო კურსის შინაარსი :

 

·        უჯრედი (ზოგადი მონაცემების შესახებ - გარსი, ციტოპლაზმა, ბირთვი), ორგანიზმი.

·        ერთუჯრედიანი და მრავალუჯრედიანი ორანიზმები.

·        სიცოცხლის თვისებების გამოვლინება (მოძრაობა, კვება, სუნთქვა, გამოყოფა, ზრდა, გამრავლება, გაღიზიანებადობა).

·        ორგანიზმთა მრავალფეროვნება.

·        მსხვილი ტაქსონომიური ერთეულების ზოგადი დახასიათება.

·        საქართველოს ბიომრავალფეროვნების ზოგიერთი ტიპობრივი წარმომადგენელი, სახეობა.

·        ეკოსისტემა, თანასაზოგადოება, პოპულაცია, ინდივიდი.

·        ეკოსისტემის კომპონენტები - ბიოტური და აბიოტური.

·        კვებითი ჯაჭვი.

·        პროდუცენტი, კონსუმენტი (ბალახის მჭამელი, ხორცის მჭამელი, ნაირმჭამელი), რედუცენტი.

·        ორგანიზმების გარემოსთან შეგუება.

·        ბუნებრივი და ხელოვნური ეკოსისტემები.

·        ადამიანის ზემოქმედება ბუნებრივ ეკოსისტემებზე.

·        პრეისტორიული სამყარო.

·        ნამარხი ორგანიზმები.

·        სიცოცხლის ორგანიზაციის დონეები.

·        უჯრედი - ორგანიზმის სტრუქტურული და ფუნქციური ერთეული.

·        უჯრედის შემადგენელი ორგანული და არაორგანული ნივთიერებები. დიფუზია, ოსმოსი.

·        მიტოზი, მეიოზი. სქესობრივი და უსქესო გამრავლება. სასიცოცხლო ციკლი.

·        კვებითი კავშირები. ფოტოსინთეზი. ავტოტროფული და ჰეტეროტროფული ორგანიზმები.

·        წყლისა და ელემენტების მიმოქცევა ეკოსისტემაში.

·        ბუნებრივი გადარჩევა. ადაპტაცია. ხელოვნური გადარჩევა. კულტურული მცენარეები და შინაური ცხოველები.

 

შეფასება :

 

შეფასების 10 ქულიანი სისტემა;

 

შემაჯამებელი შეფასება: ყოველი თვის ბოლოს ტესტირება (სასწავლო წლის განმავლობაში 10 ტესტი,  წერითი სახით);

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

S.V.T (ფრანგული სექტორი)

 

Notre progression en 6ème

Partie 1 : Caractéristiques de l'environnement proche
et répartition des êtres vivants

Chapitre 1 : Les caractéristiques de notre environnement
Chapitre 2 : Les êtres vivants ne sont pas répartis au hasard
Complément : L’homme agit sur son environnement
plus au programme 2006

Partie 2 : Le peuplement d'un milieu

Chapitre 3 : L’occupation du milieu au cours des saisons
Chapitre 4 : La colonisation d'un milieu par les végétaux
Chapitre 5 : L'influence de l'homme sur les peuplements

Partie 3 : Origine de la matière des êtres vivants

Chapitre 6 : Tous les êtres vivants sont des producteurs de matière
Chapitre 7 : Le recyclage de la matière dans l'environnement

Partie 4 : Des pratiques au service de l'alimentation humaine

Chapitre 8 : Produire des aliments d’origine animale ou végétale
Chapitre 9 : Obtenir des aliments par transformations biologiques

Partie transversale : Diversité,
parenté et unité des êtres vivants

Chapitre 10 : Diversité, parenté et unité des êtres vivants

 

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :