ქიმია_პროგრამა 2010–2011

ქიმია(ქართული და ფრანგული სექტორი)

საგნის მასწავლებელი : თინიკო ჩოგოვაძე

 

 

I კვირა

1. საუბარი ქიმიის შესახებ.ქიმია – საბუნებიისმეტყველო მეცნიერება – – – 1სთ

2. ქიმიის შესწავლის საგანი და ამოცანები – – – 1სთ

II კვირა

1. ქიმიური ჭურჭელი და ხელსაწყოები – – – 1სთ

2.ქიმიურ ლაბორატორიაში მოქცევის წესები – – – 1სთ

III კვირა

1. ნივთიერება და მათი ფიზიკური თვისებები – – – 1სთ

2. აგრეგატული მდგომარეობა,სიმკვრივე,

   დუღილისა და ლღობის ტემპერატურა – – – 1სთ

IV კვირა 

1. სუფთა ნივთიერება და ნარევი (ერთგვაროვანი და არაერთგვაროვანი) – – – 1სთ

2. ნარევიდან ნივეთიერებათა დაცილების მეთოდები  – – – 2სთ

V კვირა 

1. ნარევიდან ნივთიერებათა დაცილების მეთოდები (II ნაწილი)

2. ლაბორატორიული სამუშაო #1 (დაწდომა,დეკანტაცია,გაფილტვრა,გამყოფი

    ძაბრით დაცილება,აორთქლება,დისტილაციაა) – – – 1სთ

VI კვირა

1. გავლილი მასალის შეჯამება და მიმდინარე ტესტი  – – – 1სთ

2. ნივთიერების შედგენილობა – – – 1სთ

VII კვირა

1. ცნება მოლეკულის შესახებ – – – 1სთ

2. ცნება ატომის და მოლეკულის შესახებ  – – – 2სთ

VIII კვირა

1.  იონი (კათიონი და ანიონი)

2. მოვლენა – ცვლილებიები ჩვენს გარეშემო – – – 1სთ

IX კვირა

1. ფიზიკური მოვლენა – – – 1სთ

2. ქიმიური მოვლენა ანუ ქიმიური რეაქცია – – – 1სთ

X კვირა

1. მასის მუდმივობა ქიმიური რეაქციის დროს (მასისი მუდმივობის კანონი) – – – 1სთ

2. ქიმიური სიმბოლიკა – – – 1სთ

XI კვირა

1. გავლილი მასალის შეჯამება და მიმდინარე ტესტი – – – 1სთ

2. ქიმიური ელემენტის სიმბოლო და ატომური ნომერი – – – 1სთ

XII კვირა

1. ნივთიერების ქიმიური ფორმულა (მარტივი და რთული ნეივთიერებები) – – – 1სთ

2. მეტალები და არამეტალები – – – 2სთ

XIII კვირა

1. მეტალები და არამეტალები (სიმბოლოთა ჩაწერა დასახელება) – – – 1სთ

2. მეტალთა შენადნობები  – – – 1სთ

XIV კვირა

1. ცნება ვალენტობის შესახებ  – – – 1სთ

2. ელემენტთა კლასიფიკაცია,ვალენტობის მიხედვით  – – – 1სთ

XV კვირა

1. ლაბორატორიული სამუშაო #2 – – –1სთ

2. ნივთიერებათ ქიმიური ფორმულის შედგენა და წაკითხვის წესი – – –1სთ

XVI კვირა

1. ქიმიური ფორმულის საშვალებით ელემენტის ვალენტობის დადგენა – – – 1სთ

2. შედგენილობის მუდმივობის კანონი  – – – 1სთ

XVII კვირა

1. ქიმიური რეაქციის გამოსახულება – – – 1სთ

2. რეაქციის გასწორების მეთოდი – – – 1სთ

XVIII კვირა

1. საკონტროლო წერა #1 – – – 1სთ

2. შეცდომების ანალიზი და კორექტირება  – – – 1სთ

XIX კვირა

1. მასის ატომური ერთეული (უნივერსალური მუდმივა)  – – – 1სთ

2. ფარდობითი ატომური მასა – – – 1სთ

XX კვირა

1. ფარდობითი მოლეკულური მასა – – – 1სთ

2. მასური წილი (ელემენტის მასური წილი ნაერთში,ნივთიერების მასური

    წილი ნარევში – – – 1სთ

XXI კვირა

1. მოლი ნივთიერების რაოდენობის საზომი – – – 1სთ

2. მოლური მასა და მისი პრაქტიკული გამოყენება – – – 1სთ

XXII კვირა

1. ჰაერი – აირთა ნარევი – – – 1სთ

2. ჰაერის შედგენილობა და თვისებები  – – – 1სთ

XXIII კვირა

1. მოცულობითი წილი – – – 1სთ

2. ლაბორატორიული სამუშაო #3 – – – 1სთ

XXIV კვირა

1. ჟანგბადი ბუნებაში. ალოტროპია – – – 1სთ

2. ჟანგბადის მიგების ტექნიკური და ლაბორატორიული მეთოდები – – – 2სთ

XXV კვირა

1. ჟანგბადის მიღების მეთოდები

2. ჟანგბადის ფიზიკური თვისებები – – – 1სთ

XXVI კვირა

1. ჟანგბადის ქიმიური თვისებები (წვა,ჟანგვა) – – – 1სთ

2. აზოტის მიღება და თვისებები – – – 1სთ

XXVII კვირა

1. წყალი ბუნებაში,მისი შედგენილობა და ფიზიკური თვისებები – – – 1სთ

2. წყლის ქიმიური თვისებები – – – 1სთ

XXVIII კვირა

1. წყლის გამოყენება და დაცვა გაჭუჭყიანებისაგან – – – 1სთ

2. საკონტროლო წერა #2 – – – 1სთ

XXIX  კვირა

1. ნაერთთა კლასების ზოგადი მიმოხილვა – – – 1სთ

 

XXX კვირა

1. ცნება მოლეკულური (ბრუტო),სტრუქტურული და ნახევრად სტრუქტურული

    ფორმულების შესახებ – – – 2სთ

 

XXXI კვირა

1. საკონტროლო წერა #3 – – – 1სთ

2. შეცდომების ანალიზი და კორექტირება – – – 1სთ

 

შენიშვნა :თითოეულ თემატიკასთან დაკავშირებით,შესაბამისი სავარჯიშოები და ამოცანები.

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :